MusaEdun opetuspalvelun käyttöehdot

MusaEdun tuottaman ja ylläpitämän MusaEdu opetuspalvelun ("Palvelu") käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja ("Käyttöehdot"). Kaikki palvelua käyttävät vakuuttavat tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuvat noudattamaan niitä käyttäessään palvelua.

Näissä Käyttöehdoissa "oppilaalla" tarkoitetaan henkilöä, joka ostaa ja maksaa palvelussa välitetyn palvelun. "Opettajalla" tarkoitetaan henkilöä, joka vastaa toimeksiannon suorittamisesta, eli opettamisesta. Oppilas ja opettaja yhdessä "Käyttäjä". "Toimeksiannolla" tarkoitetaan oppilaan palvelun kautta tilaamaa tuntipyyntöä.

Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä palveluun, sekä MusaEdu -tilin luomista. Oppilas ja opettaja luovat omat profiilinsa. Profiilin sisällöstä ja sen oikeudenmukaisesta käytöstä vastaa profiilin luonut oppilas ja/tai opettaja. MusaEdu ei miltään osin vastaa profiileissa olevien tietojen oikeellisuudesta tai paikkansapitävyydestä.

1. Palvelun kuvaus ja työkorvaus
Oppilas tilaa palvelun kautta Toimeksiannon. Oppilaan toimeksiantoilmoitus pyritään välittämään opettajalle mahdollisimman pian. Opettaja hyväksyy tai hylkää toimeksiannon. Toimeksiantosopimus syntyy, kun opettaja hyväksyy toimeksiannon.

Palvelun peruskäyttö on toistaiseksi ilmaista, eikä rekisteröityminen velvoita käyttäjää tekemään maksullisia tilauksia palveluun. Toimeksiannosta oppilas maksaa palvelussa ilmoitetun palvelumaksun (sis. ALV:n). Jos oppilas ja opettaja ovat suullisesti tai muuten palvelun ulkopuolella sopineet lisätunneista, oppilas sitoutuu maksamaan palvelumaksun myös näistä tunneista palvelun kautta, tekemällä uuden tilauksen sovitulle tuntimäärälle, sekä varaamaan nuo tunnit opettajan kalenterista.

Oppilaan on katsottu sitovasti tilanneen toimeksiannon ja sitoutuneen maksamaan siitä ilmoitetun palvelumaksun, kun oppilas on valinnut opettajan toimeksiannolle. Jos oppilas peruuttaa toimeksiannon alle 48 tuntia toimeksiannon sovitusta alkamisajankohdasta, oppilas maksaa toimeksiannon palvelumaksun kokonaisuudessaan. Mikäli oppilas peruuttaa toimeksiannon aikaisemmin kuin 48 tuntia toimeksiannon sovitusta alkamisajankohdasta, veloitetaan oppilaalta 1€ ilmoitusmaksu.

MusaEdun määräaikaisen palvelun tilaus on sitova ja peruuttamaton välittömästi, kun käyttäjä saa vahvistuksen onnistuneesta maksusuorituksesta. Maksettuja tuntipaketteja, sekä muita palveluja ei voi siirtää toiselle käyttäjälle.

Kun oppilas saa tuntipyynnön hyväksymisen jälkeen vahvistuksen, tulee hänen maksaa soittotunnin kustannukset 24 tunnin sisällä vahvistuksen saapumisen jälkeen. Mikäli tuntia ei makseta ajoissa, tunti perutaan automaattisesti ja MusaEdulla on oikeus periä oppilaalta 5€:n sakko. Jos varattava tunti olisi tarkoitus pitää seuraavien 24 tunnin sisällä varauksen hyväksymisestä, tulisi maksu olla suoritettuna viimeistään 2 tuntia ennen soittotuntia – muuten MusaEdulla on oikeus periä oppilaalta 5€:n sakko. Toimeksiannon suorittajalle maksetaan työkorvaus hänen palvelussa ilmoittaman oman hinnastonsa mukaisesti vähennettynä arvonlisäverolla, palvelumaksulla, sekä ennakonpidätysprosentilla, jonka opettaja on ilmoittanut palvelun ylläpitäjille. Jos opettaja ei ole ilmoittanut ennakonpidätysprosenttia, työkorvauksesta vähennetään aina kulloinkin voimassa oleva verottajan vaatima ennakonpidätys. Työkorvaukset ja ennakonpidätykset raportoidaan verottajalle palvelun kautta. Työkorvaus pyritään maksamaan opettajalle jokaisen kuun 20. päivä. Oppilas ja opettaja antavat palautteen toisilleen palvelun kautta.

Mikäli opettaja laskuttaa MusaEdua toiminimen, tai jonkin muun yritysmuodon kautta, tulee hänen lähettää lasku suoraan MusaEdun ylläpidolle. Mikäli opettaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin, työkorvauksesta vähennetään ainoastaan palvelumaksu, sekä ennakonpidätysprosentti. Opettajan lähettämät laskut pyritään maksamaan viikon (5 arkipäivää) sisällä laskun vastaanottamisesta.

Jos oppilaan ja opettajan välillä on erimielisyyttä suoritetun toimeksiannon laadusta tai kestosta, asiasta tulee reklamoida kirjallisesti osoitteeseen office@musaedu.com viiden päivän sisällä toimeksiannon suorittamisesta. MusaEdu tutkii erimielisyydet ja osapuolet pyrkivät sovinnolliseen ratkaisuun asiassa. Oppilaan ollessa tyytymätön saamaansa palveluun, pyrimme esimerkiksi sopimaan tehtävän laadun korjauksesta tai palauttamaan maksun (joko osan tai kokonaan yhteisestä sopimuksesta).

MusaEdu voi milloin tahansa muuttaa palvelun laskutusperusteita ja/tai palvelumaksun ja/tai työkorvauksen hintaa oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla. MusaEdulla on oikeus lähettää Tilaajalle maksumuistutus ja/tai laittaa maksu perintään, jos oppilas ei maksa toimeksiantoa ajoissa ja/tai oppilas peruu maksun aiheettomasti. Jos arvonlisävero tai jokin muu palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, MusaEdulla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. MusaEdulla on kuitenkin oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä. MusaEdulla on oikeus kaikin tavoin muuttaa palvelua (muun muassa sen sisältöä, rakennetta, ulkoasua ja ohjelmistoja). MusaEdu pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista käyttäjälle etukäteen. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu. MusaEdu ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä se takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi.

2. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu
Käyttäjän tulee rekisteröityessään palveluun antaa vaaditut rekisteritiedot, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa. Käyttäjän tulee valita salasana ja käyttäjätunnus jonka avulla käyttäjä voi kirjautua palveluun. Salasana ja käyttäjätunnus ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta palvelun käytöstä. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten tietoon, käyttäjän tulee ilmoittaa tästä välittömästi MusaEdun asiakaspalveluun, office@musaedu.com. Käyttäjä vapautuu ilman tämän myötävaikutusta salasanallaan tai tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.

Palveluun voi rekisteröityä yli 15 vuotias henkilö, jolla on oikeus tehdä Suomessa töitä. Alle 15 –vuotias henkilö voi rekisteröityä ja käyttää Palvelua oppilaana, vain vanhemman tai holhoojan suostumuksella. Rekisteröitymällä käyttäjä vakuuttaa, että hän on täysi-ikäinen tai rekisteröitynyt vanhemman tai huoltajan luvalla ja huomioi alle 18-vuotiaita koskevat työntekoa säätelevät erityissäädökset.

Käyttäjä vastaa kaikista palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista kuin myös tarvittavien tapaturma – ja muiden vakuutusten ottamisesta.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset palvelussa julkaisemaansa materiaaliin sekä muuhun aineistoon, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa palveluun ja sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä (esimerkiksi linkittämällä) palvelun kautta aineistoa tai viestejä, joka rikkoo kolmansien osapuolien omistus-, tekijän- tai muita oikeuksia, on loukkaavaa, solvaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää, epäsiveellistä, lain tai muutoin hyvän tavan vastaista tai MusaEdulle, sisällöntuottajille, muille Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle haitallista tai vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä, tukoksia tai muita käyttökatkoksia palveluun. Käyttäjä vastaa kaikista edellä mainitun kaltaisella toiminnalla aiheuttamistaan vahingoista MusaEdulle ja kolmansille.

3. Käyttöoikeuden siirtäminen ja lakkaaminen
Käyttäjällä ei ole oikeuttaa luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta (mukaan lukien salasana ja muut Palvelun käytön mahdollistavat tunnukset) kolmannelle osapuolelle. MusaEdu voi kieltäytyä antamasta käyttäjätunnusta tai peruuttaa myönnetyn käyttäjätunnuksen, mikäli Käyttäjä on toiminut tai toimii Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti tai laiminlyö maksuvelvollisuutensa.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä. Käyttöoikeuden lakkaaminen ei myöskään vapauta Käyttäjää niiden palveluiden tai suoritusten maksuista, joiden peruste on syntynyt ennen käyttöoikeuden lakkaamista.

MusaEdulla on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. MusaEdu ilmoittaa lopettamisesta mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

4. Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet
MusaEdu omistaa kaikki Palvelun ja sen osien oikeudet (muun muassa tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet). Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. MusaEdu pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön ja siihen tehtyihin muutoksiin ja Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei Käyttäjälle siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä ehdoissa mainitut käyttöoikeudet.

Käyttäjä luovuttaa MusaEdulle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa materiaaliin. MusaEdu voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineistoa harkintansa mukaan. Palvelussa esiintyvän aineiston ja ilmoitusten Palvelun ulkopuolinen käyttäminen (ml. kopiointi) tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa on kielletty ilman MusaEdun nimenomaista suostumusta.

5. Vastuunrajoitus
MusaEdu ei vastaa Palvelun sisällöstä (mukaan lukien linkit kolmansien tahojen verkkosivuille) tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta sen itse tuottamaa tietosisältöä. MusaEdulla on oikeus olla julkaisematta tai poistaa Palvelusta aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai on vahingollista tai haitallista MusaEdulle, Käyttäjille tai kolmannelle taholle. MusaEdu ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta maksutapahtumasta.

Jos Palvelussa tapahtuu Käyttäjien välistä viestintää joko suoraan yksityisviestien ja keskustelufoorumeiden kautta tai epäsuorasti Palveluun jätetyn sisällön kautta, ei MusaEdu vastaa tällaisen viestinnän tai muun toiminnan toisille Käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

MusaEdu ei takaa kartta- ja reittipalvelun virheettömyyttä eikä vastaa kartta- ja reittipalvelussa mahdollisesti olevien puutteiden tai virheiden Käyttäjälle mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai välittömistä kuluista tai vahingoista. MusaEdu ei vastaa Käyttäjistä tai heidän luotettavuudestaan eikä ole korvausvelvollinen tapaturmista, esinevahingoista tai muista vahingoista jotka tapahtuvat Toimeksiantojen aikana tai niihin perustuen.

Palvelu ja sen sisältö esitetään sellaisena kuin se on ja Käyttäjä käyttää MusaEdun tuottamia ja/tai välittämiä palveluja omalla vastuullaan. MusaEdu ei vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvallisuusriskeistä tai Palvelun sisällön oikeellisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, MusaEdu ei vastaa sellaisesta välittömästä tai välillisestä, aineellisesta tai aineettomasta vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista Palvelussa tai sen sisällössä.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan MusaEdulle sekä kolmansille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta Käyttäjän lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai näiden Käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta. Sopijapuolet eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta sopijapuolten toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

6. Henkilötietojen käsittely ja evästeiden käyttö
Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja MusaEdun tietosuojalausekkeeseen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

7. Muut ehdot
Palvelu voi lisäksi sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä MusaEdu vastaa sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöstä.

MusaEdulla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle.

Palveluun ja Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poissulkien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.